Przykładowe ceny ubezpieczenia mieszkania

Cena ubezpieczenia mieszkania uzależniona jest od wielu czynników. Nawet już lokalizacja nieruchomości powoduje, że może ona kształtować się na innym poziomie. Pod uwagę brane jest również towarzystwo ubezpieczeniowe. Bowiem nawet taki sam zakres, ale w innym towarzystwie powoduje, że cena takiej polisy jest już inna. Poniżej przedstawiono różne przykłady ubezpieczeń mieszkania oraz kształt ceny na tej podstawie.

Różnica w cenie polisy mieszkaniowej w zależności od powierzchni

Wśród elementów mających wpływ na ostateczną składkę polisy mieszkaniowej należy wyróżnić: lokalizację, zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz właśnie powierzchnię. Oczywiste jest, że im większy metraż, tym cena będzie nieco wyższa. Na jakim więc poziomie będą mniej więcej kształtowały się ceny ubezpieczenia mieszkania w tej zależności?

Przykład: Jan Kowalski ubezpiecza mieszkanie 38 m 2, w Rzeszowie, piętro I, rok budowy bloku: 2015, w mieszkaniu nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie jest potrzebna cesja, zakres: mieszkanie i stałe elementy od zdarzeń losowych (a więc wariant podstawowy), na SU 300 000 zł.

Po przeanalizowaniu ofert stawka za taką polisę zaczyna się już od 100 zł. Nie ma jednak firmy, która nie proponowałaby dodatkowej ochrony w ramach już tej stawki. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj dokładają home assistance. Najwyższa propozycja wynosi 300 zł i faktycznie oprócz assistance dołożone jest OC w życiu prywatnym, jednak cena jest i tak zawyżona, bowiem jeżeli do zakresu tej pierwszej firmy również dołożymy OC to stawka i tak będzie mniejsza.

Przykład II. Jan Kowalski ubezpiecza mieszkanie 68 m 2, w Rzeszowie, piętro I, rok budowy bloku: 2015, w mieszkaniu nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie jest potrzebna cesja, zakres: mieszkanie i stałe elementy od zdarzeń losowych (a więc wariant podstawowy), na SU 300 000 zł.

Jeżeli zwiększymy metraż, stawka też ulega zwiększeniu. Najtańszą propozycją jest kwota 175 zł, a największą 492 zł. Zakresowo nie ma dużej różnicy. Należy jednak zauważyć, że SU 300 000 przy mieszkaniu 68 m 2 w Rzeszowie jest nieco zaniżona, dlatego może wystąpić tutaj sytuacja niedoubezpieczenia.

Różnice w składce oprócz samej powierzchni widoczne są w lokalizacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taki sam zakres, sumy ubezpieczenia i inne elementy składowe polisy mieszkaniowej, ale lokalizacja jedna będzie np. w Sanoku a druga w Warszawie, składka będzie kształtować się na różnym poziomie. Trzeba jednak mieć na względzie, że jeżeli będą takie same kwoty, to będzie sytuacja w jednym przypadku nad ubezpieczenia lub niedoubezpieczenia. Wynika to z faktu, że wartość nieruchomości w Sanoku a Warszawie, nawet przy takich samych parametrach nie będzie nigdy jednakowa. 

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia na życie to jedna z form ochrony bliskich osoby ubezpieczonej. Wypłatę odszkodowania powoduje śmierć osoby zawierającej umowę. Wsparcie finansowe uzyskuje rodzina lub inna osoba wskazana bezpośrednio w polisie ubezpieczeniowej. Celem jest zabezpieczenie przyszłości swoich bliskich oraz zmniejszenie stresu spowodowanego obawą o kolejne lata egzystencji bez osoby zapewniającej do tej pory utrzymanie rodziny.

Indywidualne potrzeby

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na życie należy zwrócić uwagę na indywidualną sytuację finansową i rodzinną. Każdy ma inne potrzeby, dlatego określenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia nie może być pozostawione przypadkowi. Zarówno wysokość składki ubezpieczeniowej, jak i sumy ubezpieczenia można kształtować w prawie dowolny sposób. Należy zastanowić się, jakie interesy naszych bliskich chcemy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a które można pominąć.

Warto dodać, że podstawową formę ochrony w wielu przypadkach można rozszerzyć. W ten sposób możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego nie tylko w przypadku śmierci, lecz także po wypadku lub w sytuacji poważnego zachorowania. Wiele firm ubezpieczeniowych pozwala na zawieranie dodatkowych umów lub połączenie kilku wariantów ochrony w ramach jednej polisy.

Czas trwania umowy

Umowa może być zawierana na różną ilość czasu. Firmy ubezpieczeniowe uzależniają to od wieku i stanu zdrowia, dlatego na wykupienie ubezpieczenia na życie najlepiej zdecydować się w młodości. Ważną informacją jest fakt, że pogorszenie stanu zdrowia w trakcie trwania ochrony nie skutkuje zmianą wysokości odszkodowania lub składki ubezpieczeniowej.

Wiele firm pozwala na zawarcie umowy przez osoby w wieku do 70 lub 75 roku życia. Na rynku istnieją też możliwości wykupienia ubezpieczenia na życie bezterminowo i niezależnie od wieku. W każdym z tych przypadków uzyskamy jednak inną sumę ubezpieczenia. Z reguły im wyższy wiek ubezpieczonego, tym wyższą składkę będzie proponować towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zakres ochrony

Przed podpisaniem umowy należy upewnić się, że wypłata odszkodowania nie będzie wiązała się z koniecznością wypełniania dodatkowych warunków stawianych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym celu należy skonsultować się z pracownikiem firmy oraz zapoznać się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W ten sposób możemy wybrać ofertę, która jak najlepiej spełni potrzeby nasze i naszych bliskich. Jasne warunki zawartej umowy spowodują, że osoby wskazane w polisie będą mogły liczyć na szybkie wsparcie i wypłatę pełnej sumy ubezpieczenia.

Karencja w ubezpieczeniu na życie

Ubezpieczenie na życie  proponowane jest obecnie przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Ma ono zabezpieczać finansowo naszych najbliższych, którzy zostali wskazani jako osoby Uposażone w przypadku naszej śmierci. Obecnie oferta ta jest znacznie szersza, bowiem obejmuje również ochronę naszego zdrowia. W ramach proponowanych opcji można wyróżnić wiele wariantów. To, co będzie wchodzić w dany zakres, uzależnione jest od firmy. Jako że jest to ubezpieczenie dobrowolne, mogą one tworzyć indywidualne opcje. Co do zasady można wybierać spośród już utworzonych wariantów, które skonstruowane zostały tak, aby odpowiadać na potrzeby wszystkich klientów.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie oferowane obecnie przez różnorodne towarzystwa ubezpieczeniowe ma naprawdę szeroki zakres. W jego ramach można wyróżnić:

– Ubezpieczenie w razie śmierci: towarzystwa proponują różne warianty: śmierci w każdym przypadku, oczywiście to, co nie jest wyłączone w OWU, śmierci w wypadku komunikacyjnym, będącej wynikiem zawału serca, itp.;

– Ubezpieczenie NNW; 

– Druga opinia medyczna; 

– Poważne zachorowanie. 

W zależności od wybranego wariantu możliwe jest dołączenie także do takiej polisy życia rodziców, urodzenie dziecka itp.

Karencja w ubezpieczeniu na życie

Zawierając polisę na życie, musimy liczyć się z okresami karencji. Jest to zabezpieczenie towarzystwa ubezpieczeniowego i oznacza brak jego odpowiedzialności w przypadku wystąpienia danego ryzyka w określonym czasie od dnia zawarcia polisy. Zazwyczaj firmy wskazują różne te okresy, w zależności właśnie od danego zdarzenia. Najlepszym tego przykładem jest polisa na życie i w zakresie urodzenie się dziecka na SU 3 000 zł. Okres karencji wynosi co do zasady 9 miesięcy. Oznacza to, że w dniu podpisania umowy kobieta nie może być w ciąży, bowiem jeżeli zawrze umowę, będąc w tym stanie, wówczas z tego tytułu nie będzie jej się należała rekompensata zgodnie z umową ubezpieczenia na życie.

Podobnie jest w przypadku np. śmierci w wyniku zachorowania na raka. Zawierając taką umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, z jednej strony jesteśmy zobowiązani do udostępnienia firmie naszej dokumentacji medycznej w razie wystąpienia szkody i chęci uzyskania odszkodowania. Z drugiej zaś na etapie tym przeprowadzana jest ankieta medyczna. I to właśnie w niej zawarte są podstawowe informacje na temat naszego zdrowia. W tym pada np. pytanie czy w ostatnim czasie były wykonywanie jakiekolwiek badania, których wyniki odbiegały od normy? Jeżeli zaznaczymy odpowiedź “nie”, chociaż nie jest ona zgodna z prawdą, a wystąpi szkoda i będziemy chcieli uzyskać odszkodowanie, to towarzystwo po dokładnym sprawdzeniu okoliczności może nam tego odmówić!

Koniecznie należy więc podawać informacje rzetelne, tak aby później nie być rozczarowanym odmowną decyzją wypłaty świadczenia.